מדוע מודדים לולאת תקלה

חשיבות מדידת לולאת תקלה

במתקן או במעגל תקול כאשר מוליך חי מתחבר לארקה בטעות, התוצאה של זרם הקצר לאדמה תהייה גבוה די ליצר קצר או התחממות שתוביל לשריפה.  במצב נורמאלי, הפיוז יישרף או מעגל הגנה אחר יפעל, אך יכול להיגרם אסון בחיי אדם ורכוש במידה וציוד הגנה הגיב מאוחר מדי או שהוא לא באיכות גבוה. עקב כך חשוב מאוד לדעת שבכל מצב של זרם קצר העכבה בנתיב הלולאה תהיה נמוכה

מספיק (שאיפה ל 0 ) , בכדי שזרם הקצר יזרום בו במקרה של תקלה ציוד ההגנה יגיב בגבולות זמן בטחון.

מדידת לולאת העכבה מתבצעת בהספקת מתח חי למתקן,  לכן חשוב לבצע את הבדיקה בזהירות רבה על-מנת למנוע גרימת התחשמלות לאנשים העובדים במתקן הנבדק.

אמת פעולת הגנות ע"י ניתוק הספקה אוטומטית

בתקן IEC 60364 בדיקת לולאת התקלה נמצאת תחת קטגוריה של.

protection by automatic supply disconnection". Verifying

קטגוריה זו מכסה את יעילות מדידת הגנה תוצאת המדידה משתנה בהתאם לסוג מערכת ההגנה הקיימת.

לדוגמה במערכת TT נדרשת מדידת התנגדות האלקטרודה על מנת לדעת את חלקי המוליך, כאשר במערכת IT מתבצע חישוב או מדידה של זרם הקצר הראשוני.

אפליקציה זו לא נראת זהה במערכת TN שדורשת מדידת עכבת לולאת התקלה ואימות כל המרכיבים במערכת ההגנה.

בדיקת עכבת לולאת התקלה צריכה להתבצע בכל מעגל ומעגל מנקודת חיבור הצרכן חזרה לכיוון לוח החשמל. בדיקה נפרדת צריכה להתבצע מנקודת הלוח הראשי כלפי מוליך הארקה. ערך זה יהיה בסיס לבדיקה הכללית של כל המעגלים הסופים.

כאשר ידוע ערך עכבת הלולאה, ניתן לחשב את הערך של זרם קצר חזוי (PFC/IK) בכל נקודה במתקן ולוודא שכל מערכות ההגנה מותאמות לערך זרם קצר פוטנציאלי קיים.

 מדידת עכבת לולאת תקלה

 היות וערך עכבת AC שונה מהתנגדות DC , במיוחד במערכות של זרמי קצר מעל 100A, חייבת להתבצע המדידה באותו תדר בסיסי של מקור ההזנה.

בדיקת עכבת לולאת התקלה בודקת את התנגדות נתיב זרם הקצר בין פאזה למוליך הארקה, התנגדות זו חייבת להיות נמוכה מספיק שדרכה יזרום הזרם שיגרום לתגובה מהירה של הפיוז או ממסר ההגנה,

תוצאות שגויות וביצוע תיקונים

זכור, לקיחת ערך תוצאה בלבד אינו מספיק, ידע והיכרות עם גורמים היכולים להוות הפרעה במדידה חשובים מאוד בשמירת מערכת הגנות תקינה.

ידיעת גבולות ערכי עכבת לולאה חשובה מאוד במיוחד כאשר מתקבלת תוצאה לא הגיונית.

יש לחקור ולמצוא את הגורם שמפריעה בקבלת ערך מדידה נכון, לפני הסקת מסקנות.

הבדל בין תחום מדידה/ range לבין רזולוציה/ resolution display.

להבדיל בין תחום מדידה לבין רזולוציית מסך, תחום המדידה range מגדיר את תחום יכולת המכשיר למדוד. רזולוציה resolution מגדירה יכולת הצגת המדידה.

 לכן חשוב מאוד במדידת לולאת התקלה לבחור מכשיר עם תחום מדידת התנגדות המתחיל מתחום 0Ω או שואף לכך.

מצורפת טבלת התנגדות לולאה ביחס לזרם וניתן לראות בבירור את חשיבות תחום מדידת המכשיר.

 טבלת תחומי התנגדות עכבת הלולאה ביחס לגודל מפסק: מצורף בקובץ.

 סוגים שונים של מסלולי עכבת הלולאה:

מדידת עכבת הלולאה:

שני הסרטוטים יתארו את אופן חיבור מכשיר המדידה.

כאשר:

Zsec – עכבת סליל המשני בשנאי.

RL1 –  עכבת המוליך משנאי הספק לנקודת הבדיקה.

RPE –  התנגדות מוליך ההגנה משנאי ההספק לנקודת הבדיקה

מכשיר המדידה מחובר בין כניסת הפאזה הראשית לבין עומס התנגדותי גבוה מספיק בכדי להעמיס את הפאזה לזמן קצר, זרם הבדיקה זורם לאורך הלולאה ( מסומן בקו לא רציף בתמונה למעלה).

נפילת המתח כתוצאה מזרימת הזרם נמדדת בעזרת מודד מתח, הפרשי הזוית בין בדיקת הזרם למתח נמדדת גם כן. על בסיס מדידות אלו יחושב עכבת לולאת התקלה ZLOOP .

עד היום מכשירי מדידה מציגים את הדמית עכבת הלולאה בעזרת קצר הזרם החזוי המחושב כך:

Ipsc = Un x 1,06 / ZLOOP

כאשר:

IPSC– זרם קצר החזוי.

Un – מתח נומינלי בין פאזה ראשית למוליך ההגנה N(220v or 230v) .

ZLOOP – עכבת לולאת התקלה.